نویسنده = مرتضی اکبری
تعداد مقالات: 3
1. جایگاه و اقدامات ابوجعفر صیمری در تحولات سیاسی – اجتماعی عصر آل‌بویه

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-35

مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری؛ همایون جمالی


2. بازتاب فرهنگ پیشرفتۀایلام باستان در اندیشۀ کوروش هخامنشی

دوره 16، 48 , 49، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-58

نجم‌الدین گیلانی؛ مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری