نویسنده = جمالی، همایون
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه و اقدامات ابوجعفر صیمری در تحولات سیاسی – اجتماعی عصر آل‌بویه

دوره 18، شماره 54.55، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-35

مرتضی اکبری؛ سیاوش یاری؛ همایون جمالی